Garantii

Standard AS-i poolt valmistatavale büroomööblile kehtib kuni viieaastane garantii*. Garantii tähtaeg hakkab kulgema Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtib tingimusel, et Toote paigaldamisel on jälgitud mööbli kokkupanekujuhendit, mööblit on kasutatud sihtotstarbeliselt ühevahetuselises töös ja hooldatud vastavalt hooldusjuhendile.

Garantii laienemiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Standard AS-le teatama kahe nädala jooksul pärast defektrist teada saamist, esitades kirjaliku reklamatsiooni. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus, vea detailne kirjeldus ja lisada defektist foto. Reklamatsioonile peab olema lisatud Standard AS-lt saadud arve, saateleht või muu toote ostu tõendav dokument.

Reklamatsiooni akti vormi saab alla laadida siit.

 

Garantii kehtimiseks on kohustuslik mõistliku aja tagant toote hooldamine, ühenduste kontrollimine ja vajadusel pingutamine.

Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti naturaalse spooniga kaetud mööbliesemete puidu tekstuuri ja värvitooni erinevustele, kui Tooted või Toote detailid on ostetud erineval ajal (lisatellimus).

Garantii ei laiene ka järgnevatel juhtudel:

  • kui mööblit on garantiiaja jooksul ostja poolt remonditud Standard AS-i väliselt.
  • kui mööblit on täiendatud Standard AS-i poolt mitteettenähtud detailidega.
  • kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.


Garantiiaja jooksul parandab või asendab Standard AS kõik defektsed detailid või Tooted nii kiiresti kui võimalik (hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul reklamatsioonii kättesaamisest arvates). Garantiiprobleemide lahendamine toimub samadel tarnetingimustel, millega on tooted tarnitud.

 

Asendatud ja parandatud Toodetele kehtivad garantiitingimused nagu uutele toodetele.
Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  

Garantii andja:
Standard AS
Marja 9
10617 Tallinn


 

* Garantiiperiood võib toodete põhiselt erineda. Toolide ja muude vahendustoodete puhul kehtib garantii vastavalt valmistajatehase tingimustele.